Afbeelding invoegen     Disclaimer en algemene voorwaarden voor de website
www.Joans-Flow.nl
op naam van Joan Tjioe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

I. Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiŰren van (delen van) documenten en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten door het af te sluiten. Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

II. Toepasselijk recht
Op deze website en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de voor Apeldoorn bevoegde gewone rechter.

III. Exoneratieclausule
Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, ben ik niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u mij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

IV. Inhoud website > informatie van derden, producten en diensten
De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap, naar persoonlijke inzichten en persoonlijke ervaringen. Persoonlijke ervaringen van cursisten of ge´nteresseerden zijn zonder enige dwang, in overleg met- of zonder naam van de schrijver, uitsluitend geplaatst met toestemming van de schrijver. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. Indien u meent feitelijk onjuistheden aan te treffen, stel ik het op prijs dat van u te vernemen.

V. Links naar andere websites/pagina's
Wanneer Joans-Flow (www.joans-flow.nl) hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Joans-Flow de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Joans-Flow aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Joans-Flow niet geverifieerd. Indien op deze website links zijn aangebracht naar andere websites/pagina's, is dat slechts bij wijze van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat ik op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van die websites.

VI. Downloaden van bestanden
Indien vanaf deze website, dan wel vanaf websites waarnaartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade of voor welke schade ook, aanvaard wordt.

VII. Rechten van intellectuele eigendom
Ik heb op deze website in beginsel uitsluitend oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waarin deze website namen van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wijze van aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel kan gebruik gemaakt zijn van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts gebeurd bij wijze van citaat of voorbeeld en onder erkenning van de rechten daarop van die derden. Indien u mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.

VIII. Goede smaak
Ik heb getracht om geen zaken op deze website op te nemen die kwetsend zouden kunnen zijn voor bepaalde personen, groepen, religies of andersdenkenden. Indien u meent dat ik daarin niet geslaagd ben, verzoek ik u contact met mij op te nemen.
Niets in deze website is bedoeld ter vervanging van medische advies of behandeling. Behandelingen zijn ontworpen ter ondersteuning en niet ter vervanging van reguliere medische gezondheidszorg. Bezoek uw arts voor medisch advies en behandeling.

2 maart 2010 www.joans-flow.nl eigenaar en webdisigner Joan Tjioe, Van Galenstraat 87,
7311 HE Apeldoorn Tel: 06-54221063